Idź do

Loty dronem na terenie Parku

Kierując się potrzebami ochrony przyrody, która jest nadrzędnym celem funkcjonowania Parku używanie dronów jest bezwzględnie zabronione. Pojawienie się drona w przestrzeni powietrznej powoduje zaniepokojenie wśród bytujących tutaj zwierząt, które traktują go jako zagrożenie. Może to spowodować zmiany w sposobie ich zachowania, a nawet opuszczenie rewiru. Loty bezzałogowych statków powietrznych (dronów) są znaczącą ingerencją w ekosystemy parku narodowego oraz mogą zagrażać osobom odwiedzającym obszar parku.
Ważne jest również to, że szlaki i ścieżki przyrodnicze są obszarami o dużym natężeniu ruchu turystycznego. W związku z tym startowanie, latanie oraz lądowanie dronem stanowi zagrożenie dla osób przebywających na szlaku. Jest to dodatkowy powód, dla którego w sezonie turystycznym nie są wydawane pozwolenia na loty dronami, za wyjątkiem działań koniecznych, związanych z funkcjonowaniem Parku. 

Polecamy nagrania z ziemi np. kamerą cyfrową, dzięki którym można uzyskać równie dobry materiał.

Akty prawne regulujące użycie statków powietrznych w parku narodowym

Kwestię wykonywania lotów dronami nad obszarami parków narodowych reguluje art. 124 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2110). Osoby zajmujące się wykonywaniem lotów statkami powietrznymi zobligowane są do znajomości tego Prawa:

Art. 124. 1. Zabrania się wykonywania lotów statkami powietrznymi z napędem nad obszarami parków narodowych i rezerwatów przyrody poniżej wysokości względnych podanych przez instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego w trybie art. 122.

Dla obszarów parków narodowych utworzone są strefy zastrzeżone lotów. Park i jego otulina mieszczą się w EP R10 Bieszczadzki Park Narodowy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz.U. z 2019 r. poz. 617), co oznacza, że lot możliwy jest wyłącznie na zlecenie lub za zgodą Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Mając na uwadze potrzebę udostępnienia niektórych obszarów Parku Dyrektor Parku wydał zarządzenie nr 10/2024 z dnia 28 lutego 2024 r., w sprawie udostępniania obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celach naukowych, turystycznych i edukacyjnych. W załączniku nr 2 do w/w zarządzenia znajduje się zapis zabraniający używania dronów o następującym brzmieniu:

„20. Nie udostępnia się terenu parku dla następujących celów:

  • (...)
  • lotów na lotniach, paralotniach, motolotniach i spadolotniach;
  • lotów latawców i skrzydeł do przemieszczania narciarzy oraz lotów dronów."