Idź do

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego

Numer Umowy: EZ.0290.1.26.2024

Wartość całkowita dofinansowania: 253 983,59 PLN

Tytuł wniosku: "Ochrona ekosystemów leśnych, walorów przyrodniczych i kulturowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego wraz z wyposażeniem, utrzymaniem i remontem infrastruktury służącej ukierunkowaniu ruchu turystycznego w roku 2024"

 • Zabezpieczenie upraw repelentem
 • Zakupy wraz dostawą materiałów i usług niezbędnych do wykonania zadań z hodowli i ochrony lasu
 • Zakupy wraz dostawą materiałów i narzędzi służących realizacji zadań z zakresu regulacji składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach i zadrzewieniach oraz utrzymania ich stanu sanitarnego
 • Pułapki feromonowe
 • Naprawy ogrodzeń upraw leśnych
 • Prace pomocnicze godzinowe z hodowli i ochrony lasu
 • Remont składnicy drewna

Szczegóły dofinansowania
Numer Umowy: EZ.0290.1.4.2024

Wartość całkowita dofinansowania: 3 337 726,68 PLN

Tytuł wniosku: "Ochrona ekosystemów leśnych, walorów przyrodniczych i kulturowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego wraz z wyposażeniem, utrzymaniem i remontem infrastruktury służącej ukierunkowaniu ruchu turystycznego w roku 2024"

 • Prace na szlakach zrywkowych
 • Wykładanie kłód i konarów bukowych - zwiększenie dostępności siedlisk rozrodczych
 • Prace pomocnicze godzinowe w zakresie regulacji składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanie
 • Odnowienia sztuczne
 • Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach i zadrzewieniach oraz utrzymanie ich stanu sanitarnego - zrywka drewna
 • Utrzymanie populacji zastępczych ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin
 • Zachowanie miejsc rozrodu płazów - oczyszczanie oczek wodnych z osadów i nadmiaru roślinności
 • Odkrzaczanie obszarów udostępnianych, odsłonięć geologicznych wraz z utrzymaniem ciągów i panoram widokowych
 • Utrzymanie czystości na szlakach turystycznych oraz w otoczeniu udostępnianych obiektów
 • Instalacja i utrzymanie obiektów sanitarnych
 • Systematyczne oczyszczanie wodospustów 
 • Ograniczenie ryzyka w otoczeniu drzew 
 • Zabezpieczenia otoczenia szlaków pieszych - brukowanie kamieniem
 • Koszenie ścieżek przyrodniczych i spacerowych oraz otoczenia obiektów turystycznych, edukacyjnych i historycznych
 • Zabezpieczenia otoczenia szlaków pieszych- wykonanie progów przeciwerozyjnych
 • Zabezpieczenie otoczenia szlaków - montaż wodospustów 
 • Zabezpieczenie otoczenia szlaków pieszych- uzupełnienie progów przeciwerozyjnych
 • Bieżące i interwencyjne prace na szlakach turystycznych i ścieżkach przyrodniczych
 • Zakup wraz z dostawą materiałów i usług umożliwiających wykonanie zadań związanych z realizacją funkcji turystycznych Parku
 • Zabezpieczenie otoczenia szlaków i obiektów turystycznych -  wykonanie drewnianych barier wysokich
 • Zabezpieczenie otoczenia szlaków -  wykonanie drewnianych dylowanek

Szczegóły dofinansowania