Idź do

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Bieszczadzki Park Narodowy zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bieszczadzki Park Narodowy z siedzibą w Ustrzykach Górnych 19 38-713 Lutowiska,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Bieszczadzkim Parku Narodowym możliwy jest pod adresem email dyrekcja@bdpn.pl ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: rozpatrzenia przesłanej do BdPN korespondencji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, e,ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: brak odbiorców.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres: przewidziany dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego na podstawie Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

9) podanie danych osobowych jest: dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie korespondencji.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.