Idź do

Lista konferencji organizowanych w Bieszczadzkim Parku Narodowym od 1992 roku

29--30.X.2023: Ogólnopolska Konferencja Jubileuszowa pn.: Bieszczadzki Park Narodowy (1973-2023) – dorobek w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i krajobrazowych

30.IX.2021-3.X.2021: XIII Międzynarodowa Konferencja Parków Narodowych

Międzynarodowe konferencji Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie"

XXVIII - 19-21.IX.2019: Znaczenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego dla badań naukowych i edukacji ekologicznej

XXVII - 13-17.IX.2018: 100 lat ochrony przyrody w obszarach dzisiejszej południowo-wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy

XXVI - 19-21.X.2017: Procesy naturalne a ochrona przyrody

XXV - 22-25.IX.2016: Ochrona przyrody w parkach narodowych a rozwój regionalny

XXIV - 14-26.IX.2015: Ochrona ostoi fauny puszczańskiej korytarze migracyjne

XXIII - 18-20.IX.2014: Wpływ czynników antropogenicznych na rozmieszczenie roślin i zwierząt w Karpatach

XXII - 26-29.IX.2013: 40 lat ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na tle historii badań i ochrony różnorodności biologicznej Karpat Wschodnich

XXI - 13-15.IX.2012: Człowiek i przyroda w Karpatach - przekształcenia krajobrazu, konkurencja o przestrzeń i zasoby naturalne

XX - 8-10.IX.2011: Ekosystemy leśne jako fundament integralności przyrodniczej i różnorodności biologicznej Karpat

XIX - 23-25.IX.2010: Wpływ aktualnych sposobów gospodarowania na zachowanie zasobów przyrodniczych Karpat

XVIII - 17-19.IX.2009: Metody monitorowania i weryfikacji działań ochronnych w parkach narodowych i obszarach sieci Natura 2000

XVII - 18-20.IX.2008: Najcenniejsze walory karpackiej przyrody i ich ochrona

XVI - 20-22.IX.2007: Puszcze karpackie i ich znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej

XV - 14-16.IX.2006: Cele, organizacja i usytuowanie parków narodowych we współczesnej ochronie przyrody

XIV - 5-7.IX.2005: Zagrożenia przyrody wysokogórskiej w Karpatach

XIII - 27-29.IX.2004: Wschodniokarpackie cechy szaty roślinnej, świata zwierząt i krajobrazu

XII - 2-4.X.2003: Nauka a praktyczne aspekty ochrony przyrody

XI - 10-12.X.2002: Pionowe zróżnicowanie siedlisk i ich wpływ na rozmieszczenie zbiorowisk oraz gatunków roślin i zwierząt

X - 11-13.X.2001: Człowiek w obszarach chronionych

IX - 12-13.X.2000: Synantropizacja i renaturalizacja biocenoz w MRB “Karpaty Wschodnie”

VIII - 14-16.X.1999: Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania ochrony zasobów i procesów przyrodniczych MRB “Karpaty Wschodnie”

VII - 16-28.X.1998: Ocena stopnia poznania zasobów i procesów przyrodniczych MRB “Karpaty Wschodnie”. Ocena stopnia skuteczności ochrony zasobów przyrodniczych MRB “Karpaty Wschodnie”. Doskonalenie współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych MRB “Karpaty Wschodnie”

VI - 4-5.XII.1997: Monitoring procesów naturalnych, antropogenicznych oraz skuteczności ochrony aktywnej

V - 18-30.XI.1996: Plan Ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ochrona i sterowanie populacjami ssaków kopytnych i dużych drapieżników w parkach narodowych i ich otoczeniu

IV - 29.XI-1.XII.1995: Ochrona naturalnych procesów ekologicznych i różnorodności biologicznej w MRB “Karpaty Wschodnie”

III - 27-28.X.1994: Rzadkie i zagrożone gatunki roślin i zwierząt na terenie MRB “Karpaty Wschodnie”

II - 16-17.IX.1993: Plany ochrony przyrody ukraińskiej, słowackiej i polskiej części MRB “Karpaty Wschodnie”

I - 10.X.1992: Ochrona zasobów przyrodniczych Karpat wschodnich i ich wykorzystanie dla rekreacji i turystyki