Idź do

„Moje Bieszczady” - program edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych

Organizator:

Bieszczadzki Park Narodowy (BdPN)

Adresat:

Uczniowie klas IV i V szkół podstawowych (w szczególności powiat bieszczadzki, leski i sanocki) o zainteresowaniach przyrodniczych (grupy do 25 osób, można zgłosić 2 grupy z jednej szkoły).

Cele programu:

  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, historycznych i kulturowych dotyczących regionu,
  • uwrażliwianie na piękno przyrody i wyrabianie właściwego do niej stosunku,
  • kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym, poprzez podejmowanie działań na rzecz środowiska.

Opis programu:

Uczestnicy programu otrzymują bezpłatne materiały przygotowane przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej BdPN, wydane w formie pakietów zadań na cztery pory roku (4 czarno-białe zeszyty formatu A4, opakowane w kolorową kartonową teczkę). Uczniowie pracując z zeszytami poznają najbliższe otoczenie szkoły i domu (walory bieszczadzkiej przyrody, historię i geografię regionu, tradycję, zjawiska klimatyczne itp.). Nad poprawnością wykonywanych zadań czuwa nauczyciel. Wybrane zadania mogą służyć uzupełnieniu i utrwaleniu treści przekazywanych podczas lekcji przyrody, geografii i historii. Natomiast realizacja programu w ramach zajęć pozalekcyjnych umożliwia nauczycielowi przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na omówienie wszystkich zadań, pomoc uczniom podczas realizacji zadań w szkole, oraz przeprowadzenie wycieczek i obserwacji w terenie.

Termin realizacji:

Nowa edycji programu ogłaszana jest na stronie Internetowej Parku we wrześniu i trwa do sierpnia następnego roku.

Przebieg i harmonogram programu:

  • Zgłoszenie udziału w programie (wg wzoru BdPN) (wrzesień - październik).
  • Odebranie pakietów zadań w Ośrodku Edukacji Ekologicznej BdPN w Ustrzykach Dolnych (wrzesień-październik).
  • Praca uczniów w najbliższym otoczeniu szkoły i domu z wykorzystaniem pakietów zadań. Uczniowie otrzymują pakiety z zadaniami na jesień, zimę i wiosnę do realizacji w czasie roku szkolnego oraz pakiet letni z prostymi zadaniami na czas wakacji (wrzesień - sierpień).
  • Zorganizowanie trzech wystaw plastycznych lub fotograficznych oraz wysłanie fotografii/skanów kilku wybranych prac lub zdjęć prezentujących wystawę na adres: edukacja@bdpn.pl . Dokumentacja fotograficzna jest prezentowana na stronie internetowej BdPN oraz Facebooku. Tematyka prac zmienia się w kolejnych edycjach.
  • Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego BdPN w dowolnym terminie.
  • Przekazanie nagród książkowych i zaświadczenia upoważniającego grupę uczestników programu do bezpłatnego wstępu na wybraną ścieżkę przyrodniczą w BdPN (czerwiec).

Osoba do kontaktu:

Beata Szary, tel. 13 461 1091, mail: bszary@bdpn.pl

Adres do korespondencji:

Ośrodek Edukacji Ekologicznej (OEE) BdPN, ul. Bełska 7, 38-700 Ustrzyki Dolne

Przebieg i harmonogram programu:

Galeria

Zachowamy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów – program edukacji ekologicznej i konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Organizator: Bieszczadzki Park Narodowy (BdPN)

Adresat: uczniowie szkół podstawowych województwa podkarpackiego (kl. VI i VII), ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

Cele programu i konkursu:

1.Kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży oraz pogłębienie wiedzy z zakresu podstaw ekologii i zasobów przyrodniczych Bieszczadów i strategii ich ochrony. Podniesienie jakości kształcenia poprzez udostępnianie Bieszczadzkiego Parku Narodowego do nauki ekologii, ochrony przyrody i historii Bieszczadów w naturalnym otoczeniu przyrody.

2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz promowanie postaw proekologicznych oraz kształtowanie patriotyzmu poprzez rozwijanie zainteresowań związanych z poznawaniem przyrody i historii regionu, dostrzeganiu jego wartości i piękna.

3. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz rozbudzanie twórczego myślenia i wrażliwości estetycznej.

4. Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez tworzenie własnych opracowań zadanych zagadnień.

Opis programu:

Program realizowany jest etapowo i rozpoczyna się zgłoszeniem szkół do jego udziału. Następnie realizowane są jednodniowe zajęcia edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej BdPN (OEE BdPN) i Muzeum Przyrodniczym w Ustrzykach Dolnych. Po ich zakończeniu, wiosną i jesienią odbywają się jedno lub dwudniowe zajęcia terenowe na wybranych ścieżkach przyrodniczych w Bieszczadzkim Parku Narodowym z wykorzystaniem terenowych stacji edukacji ekologicznej w Wołosatem i Suchych Rzekach. Kolejnym etapem jest konkurs składający się z etapu pisemnego (testy), w którym biorą udział uczniowie z wszystkich szkół, w konkurencji zespołowej (3 osobowy zespół reprezentujący szkołę) i indywidualnej (do 3 uczniów). Następnie do etapu ustnego przystępują 3 zespoły szkolne i troje uczniów , którzy najlepiej rozwiązały test. W tym dniu wręczane są nagrody finalistom konkursu za I, II i III miejsce. Ponadto za I miejsce w konkursie szkoła otrzymuje certyfikat Medialnego Ambasadora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Termin realizacji:

Edycja programu rozpoczyna się w marcu i trwa do listopada lub grudnia danego roku.

Przebieg i harmonogram programu i konkursu.:

1. Marzec - przyjmowanie zgłoszeń i realizacja jednodniowych zajęć edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej BdPN (OEE BdPN) i Muzeum Przyrodniczym w Ustrzykach Dolnych (w sali audiowizualnej i na ekspozycjach muzealnych).

2. Maj-czerwiec – jedno lub dwudniowe warsztaty wiosenne realizowane w Terenowych Stacjach Edukacji Ekologicznej BdPN w Suchych Rzekach lub w Wołosatem oraz na ścieżkach przyrodniczych BdPN.

3. Wrzesień-październik – jedno lub dwudniowe warsztaty jesienne realizowane w Terenowych Stacjach Edukacji Ekologicznej BdPN w Wołosatem lub w Suchych Rzekach oraz na ścieżkach przyrodniczych BdPN (lub jednodniowe na uzgodnionej ścieżce przyrodniczej na terenie BdPN).

4. Listopad-grudzień - konkurs, wręczenie laureatom nagród i certyfikatu Medialnego Ambasadora Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz wręczenie wydawnictw i świadectw udziału w programie wszystkim uczestnikom programu.

Kontakt

Dział Edukacji Ekologicznej BdPN. tel. 13 461 1091