Idź do

Zasady szkoleń na licencję przewodnicką Bieszczadzkiego Parku Narodowego

1. Celem szkoleń na uzyskanie licencji przewodnickiej BdPN jest:

- Przekazanie informacji przewodnikom górskim na temat walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Parku oraz jego bieżącego funkcjonowania.

- Podniesienie kwalifikacji przewodników górskich w zakresie edukacji przyrodniczej i kształtowania świadomości ekologicznej turystów.

- Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych wycieczek zbiorowych i indywidualnych.

2. Licencję BdPN mogą uzyskać osoby posiadające uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego na obszar Beskidów nadane przez Marszałka Województwa.

3. Szkolenia podstawowe zakończone egzaminem i wydaniem licencji są prowadzone w Ośrodku Edukacji Ekologicznej BdPN w Ustrzykach Dolnych, w Terenowych Stacjach Edukacji Ekologicznej BdPN oraz na wybranych ścieżkach przyrodniczych na terenie Parku. Szkolenia odbywają się w dwóch etapach:

  • 8 godz. - zajęcia teoretyczne dla grup 20 - 40-osobowych,
  • 5 godz. - zajęcia terenowe dla grup ok. 20-osobowych.

4. Przyjazd i ewentualne noclegi uczestnik szkolenia opłaca we własnym zakresie.

5. Uczestnik szkolenia wnosi jednorazową opłatę w wysokości 100 zł za udostępnianie obszaru BdPN do prowadzenia działalności przewodnickiej, co upoważnia go do nieodpłatnego wejścia na udostępnione trasy parku w czasie ważności licencji tj. 5 lat.

W okresie ważności licencji każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu turystycznego posiadacz licencji wnosi opłatę w wysokości 50 zł, w ramach której otrzyma pakiet materiałów szkoleniowo-informacyjnych Parku.

6. W szkoleniu podstawowych mogą wziąć udział kandydaci na przewodników (uczestniczący w kursie przewodnickim). Licencja wydawana jest po uzyskaniu uprawnień przewodnickich przez kandydata i przedłożeniu decyzji Marszałka Województwa.

7. Licencja jest ważna przez 5 lat. Warunkiem prolongaty licencji jest udział w 1-dniowym szkoleniu uzupełniającym lub spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dla przewodników oraz wniesienie opłaty w wysokości 100 zł za przedłużenie licencji na kolejne 5 lat. Tematyka szkolenia może być dostosowana do potrzeb uczestników.

8. Po ogłoszeniu terminu szkolenia, przewodników zainteresowanych uzyskaniem lub prolongatą licencji prosimy o przysłanie zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny dostępny w ogłoszeniu na naszej stronie internetowej oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Poprawnie wypełniony formularz musi zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • adres do korespondencji,
  • adres e-mail, telefon,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wraz z formularzem lub podczas szkolenia należy dostarczyć:

  • kserokopię/skan decyzji o nadaniu uprawnień przewodnickich przez Marszałka Województwa (w przypadku szkolenia podstawowego),
  • 1 aktualne zdjęcie (w przypadku szkolenia podstawowego i uzupełniającego).

9. Link do listy przewodników posiadających aktualną licencję Bieszczadzkiego Parku Narodowego publikowany jest na stronie internetowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego: www.bdpn.gov.pl. Na liście udostępnione mogą zostać następujące dane: imię i nazwisko, nr licencji, termin ważności licencji, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość, informacja o możliwości oprowadzania grup obcojęzycznych. Przewodnik, który nie chce, aby jego dane w całości lub częściowo zostały opublikowane na ww. liście zobowiązany jest poinformować o tym BdPN poprzez formularz zgłoszeniowy (pole: uwagi), podczas szkolenia lub drogą mailową: oie@bdpn.pl. Wnioski o aktualizację danych na liście/usunięcie z listy można przesyłać drogą mailową na adres: oie@bdpn.pl .

10. Adres do korespondencji w sprawach szkolenia i nadania licencji przewodnickiej Bieszczadzkiego Parku Narodowego:

Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN

Lutowiska 2

38-713 Lutowiska

Telefon: (13) 461 03 50

E-mail: oie@bdpn.pl